Sisällysluettelo

Tapausraportti - määritelmä

Requesten raporttigeneraattorilla voidaan tuottaa erilaisia raporttipohjia. Tapaustietojen tulostukseen on olemassa kuusi erityyppistä raporttia:

Yhteenvetoraportti - määritelmä:
Yhteenvetoraportti on listatyyppinen raportti, jolle voidaan tulostaa tapauksen yksityiskohdat. Yleensä raportille tulostuu yhdelle riville yhden instanssin tiedot, mutta on myös mahdollista määritellä pitkät tekstikentät (esimerkiksi Kuvaus) siten, että niiden sisältämä teksti tulostetaan raportille kokonaisuudessaan. Yhteenvetoraportilla on mahdollista ryhmitellä ja järjestellä tapauksia valitun kentän perusteella. Yhteenvetoraportille voi myös lisätä summakentän.

Yksityiskohtainen raportti - määritelmä:
Yksityiskohtainen raportti on lomaketyyppinen raportti. Raportille voi esimerkiksi tulostaa yhden tapauksen tiedot yhdelle sivulle. Myös pitkät tekstikentät voi määritellä siten, että ne tulostuvat raportille kokonaisuudessaan.

Jakaumaraportti - määritelmä:
Jakaumaraportille tulostuu tapausten yhteenlaskettu lukumäärä ryhmiteltynä käyttäjän valitsemien kenttien perusteella.

Toimintojen jakaumaraportti - määritelmä:
Toimintojen jakaumaraportti näyttää tapausten yhteenlasketun lukumäärän toiminnoittain ja aikaväleittäin. Valittavissa olevat aikavälit ovat Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain ja Vuosittain.

Läpimenoraportti - määritelmä:
Läpimenoraportti näyttää tapauksen läpimenoajan kahden toiminnon välillä. Käyttäjä voi valita toiminnot, joiden välinen aika lasketaan sekä tekijän, jonka perusteella tapaukset ryhmitellään raportille. Katso kenttien selitykset läpimenoraportin esimerkistä. Katso myös miten miten läpimenoaika lasketaan.

Asiakaskohtainen trendiraportti - määritelmä:
Asiakaskohtaiselle trendiraportille tulostuu asiakaskohtaisesti tapausten yhteenlaskettu lukumäärä ryhmiteltynä käyttäjän valitsemien kenttien perusteella.

Palvelutasosopimusten vasteaikaraportti - määritelmä:
Palvelutasosopimusten vasteaikaraportille voidaan yhdistää tapausten kenttien lisäksi erityisiä SLA:n laskentaan käytettäviä kenttiä.

Tilassaoloaikaraportti - määritelmä:
Tilassaoloaikaraportti on listamuotoinen raportti, johon käyttäjä voi poimia tapauksen peruskenttiä sekä Tila-kenttiä, jotka osoittavat kuinka kauan tapaus on ollut tietyssä tilassa. Tilassaoloaika näytetään minuutteina, jotta tietoja olisi helppo jatkokäsitellä esimerkiksi Excel-taulukossa. Raportti voidaan määritellä ottamaan työajat huomioon, jolloin tilassaoloajasta vähennetaan ne ajat, jotka tapaus on ollut tietyssä tilassa työajan ulkopuolella. Työaikana käytetään raportin tulostajan aikavyöhykkeelle määriteltyä työaikaa. Mikäli raportin tulostajan aikavyöhykkeen mukaista työaikaa ei ole määritelty, käytetään oletustyöaikaa. Raportti voidaan määritellä laskemaan tilassaoloaikaa myös kaikesta käytetystä ajasta, huomioimatta työaikoja.

Katso myös:


Esimerkki yhteenvetoraportista
Esimerkki yksityiskohtaisesta raportista
Esimerkki jakaumaraportista
Esimerkki toimintojen jakaumaraportista
Esimerkki läpimenoraportista
Esimerkki asiakaskohtaisesta trendiraportista
Esimerkki tilassaoloaikaraportista