Sisällysluettelo

Raportin asetukset


Raportin asetukset -ikkunassa määritellään kaikki raportin perusasetukset.

Ikkuna sisältää seuraavat kentät ja painikkeet:

Nimi * Raportin nimi, joka näytetään raportin otsikkona järjestelmän oletuskielellä.
Nimi (<kielikoodi>) Raportin nimi suluissa mainitun kielikoodin mukaisella kielellä.
Omistaja * Raportin omistaja, Yksityinen/Sisäinen.
Yksityinen raportti näkyy vain sille henkilölle, joka raportin on tehnyt, sekä järjestelmän pääkäyttäjille (henkilöille, jolla on oikeus ylläpitää parametreja).
Sisäinen Jos asiakas- tai rakenneosaraportti on sisäinen, kaikki käyttäjät, jotka käyttävät windows- tai web-clientia, voivat tulostaa raportin. Jos tapausraportti on sisäinen, sen voivat tulostaa ne henkilöt, joilla on käytössään se käyttötapaus, johon raportti on liitetty.
Tyyppi * Valittavissa olevat tyypit riippuvat siitä, mistä raportista on kyse: tapaus-, asiakas- vai rakenneosaraportti.
Ulkoasu Mikäli valittuna on Yksityiskohtainen tai Yhteenveto-tyyppinen raportti, voi käyttäjä valita Tulosta jokainen tapaus/ryhmä omalle sivulleen. Yksityiskohtaisilla raporteilla valinta tarkoittaa, että jokasen tapauksen tiedot alkavat omalta sivultaan. Yhteenveto-tyyppisellä raportilla valinta tarkoittaa, että jos raporttipohjalle on lisätty ryhmittely, jokainen ryhmä alkaa omalta sivultaan. Huom! Sivunvaihto tehdään vain pdf-tyyppisisellä raportilla. Asiakasraporteilla valinta Tulosta jokainen asiakas omalle sivulleen tarkoittaa sitä, että jokaisen asiakkaan jälkeen tulostetaan sivunvaihto. Rakenneosaraporteilla on vastaava asetus. Yhteenveto- tyyppisessä tapausraportilla käyttäjä voi valita myös Tulosta kaikki instanssit valinnan, joka määrää sen, tulostetaanko sama tapaus useampaan kertaan, mikäli sillä on useampi instanssi ja raportti on määritelty tulostumaan instanssin kentän (esimerkiksi asiakas tai ilmoittaja) mukaisessa järjestyksessä.
Asiakastiedot
(asiakasraporteilla ainoastaan)
Määrittelee millä tasolla asiakastiedot näytetään raportilla: ainoastaan ylimmän tason asiakastiedot vai kaikki asiakkaat ja niiden alitoimipisteet. Valittavina olevat arvot Vain ylimmän tason tiedot ja Kaikki asiakkaat ja niiden alitoimipisteet.
Näytetyt summat
(rakenneosien jakaumaraporteilla ainoastaan)
Näytetyt summat määrittelee tulostetaanko raportin lukumäärät rakenneosatiedoista vai rakenneosille suoritetuista töistä.
Suunta * Raportin suunta, pysty/vaaka.
Näkymä * Rajaukset (tapaus- tai asiakas- tai rakenneosanäkymä), joita käytetään kun raportille haetaan tietoja. Hakuehtoja voi vielä muuttaa ennenkuin raportti tulostetaan.
Oletusfontti * Oletusfontti, jota käytetään raportin kentillä. Käytetään, jos kentän ominaisuuksia ei ole muutettu. Valittavissa olevat arvot ovat Arial, Courer New, Times New Roman ja Sans Serif.
Fonttityyli * Oletusfontin tyyli, valittavissa olevat arvot ovat Tavallinen, Lihavoitu ja Kursivoitu. Käytetään, jos kentän ominaisuuksia ei ole muokattu.
Fontin koko * Oletusfontin koko. Käytetään, jos kentän ominaisuuksia ei ole muokattu. Valittavissa olevat arvot ovat 8, 9, 10, 11 ja 12.